fbpx

Privatumo politika

Atnaujinta: 2023 03 20

Ši privatumo politika ir asmens duomenų apsauga taikoma Jūsų asmens duomenims, kuriuos tvarko UAB „Linetera“, įmonės kodas 134853077, (toliau – „Mes“ atitinkamu linksniu) remdamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 Reglamento dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) nuostatomis.

Ši Politika taikoma, kai Jūs lankotės Keliaujamautobusu.lt interneto svetainėje, užsisakote Keliaujamautobusu.lt interneto tinklapyje teikiamus kelionių pasiūlymus ar kitas paslaugas, užsisakote naujienlaiškius ar kitaip naudojatės Mūsų interneto svetaine. Ši Politika netaikoma, kai naršote kitų bendrovių interneto svetainėse ar naudojatės trečiųjų šalių paslaugomis.

Jei Jūs naudojatės Keliaujamautobusu.lt interneto svetaine, Mes laikysime, kad Jūs perskaitėte ir sutikote su šia Politika. Jei nesutinkate su šia politika, Jūs negalite naudotis Keliaujamautobusu.lt interneto svetaine.

Tvarkydami asmens duomenis Mes vadovaujamės Europos Sąjungos Duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, kitų susijusių teisės aktų reikalavimais bei kontroliuojančių institucijų nurodymais.

Jūs patikite savo asmens duomenis ir suteikiate mums teisę juos tvarkyti šioje privatumo politikoje numatyta apimtimi, būdais ir tikslais. Šioje Politikoje Jūs rasite visą informaciją, kokius Jūsų duomenis mes tvarkome, kiek laiko saugome, kokios Jūsų teisės dėl asmens duomenų apsaugos ir kt.

Ši privatumo politika skelbiama viešai ir prieinama visiems duomenų subjektams.

Tvarkydami duomenų subjektų asmens duomenis taip pat laikomės Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų.

JŪSŲ SUTIKIMAS SU ŠIA PRIVATUMO POLITIKA

Perduodami Mums savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios privatumo politikos taisyklėmis. Jei nepritariate politikos taisyklėms, prašome neteikti savo asmens duomenų tvarkyti.

Jeigu Jūs nesutinkate su šią privatumo politika ar atskiromis jų sąlygomis, mes, negalėsime suteikti Jums galimybės naudotis visomis ar bet kuria iš mūsų teikiamų paslaugų.

Tais atvejais, kai norint naudotis per mūsų interneto svetainę siūlomomis funkcijomis ir paslaugomis būtina pateikti, kaupti ir naudoti asmens duomenis, apie tai Jums bus iš anksto atskirai nurodyta ir pranešta, paprašyta sutikimo.

Sutikimą išsaugoti ir naudoti Jūsų asmeninius duomenis bet kada galite atšaukti, apie tai pranešdami mums kontaktais, kuriuos rasite mūsų interneto svetainėje.

TVARKOMI ASMENS DUOMENYS, PAGRINDAS IR SAUGOJIMO TERMINAS

Mūsų tvarkomų apie Jus asmens duomenų tikslai ir pagrindai: siekis tinkamai vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus (pvz., suteikti Jums paslaugą) pagal sutartį, kurios šalis esate Jūs ir/ar Jūsų aiškiai išreikštas sutikimas asmens duomenų tvarkymui. Jūsų duomenų tvarkymo pagrindas tam tikrais atvejais gali būti: teisinė prievolė ir/arba teisėtas interesas ir/arba teisės aktų reikalavimų vykdymas.

Šioje Privatumo politikoje terminas „asmens duomenys“ reiškia informaciją arba jos fragmentus, susijusius su Jumis arba tokia informacija, pagal kurią būtų galima tiesiogiai arba netiesiogiai Jus identifikuoti.

Mes galime tvarkyti asmens duomenis apie Jus iš skirtingų šaltinių, įskaitant asmens duomenų tvarkymą: (i) tiesiogiai iš Jūsų; (ii) kai Jūs lankotės Mūsų interneto svetainėje ir (iii) iš kitų šaltinių.

Jūsų asmeninius duomenis mes galime saugoti tam tikrą laiko tarpą nuo tada, kai nebesate mūsų klientas, siekiant užtikrinti savo teisinius interesus, jei iškiltų ginčas su klientu arba to būtų reikalaujama pagal įstatymus. Įprasta, kad Jūsų asmeninius duomenis mes saugome ne ilgiau, nei to pagrįstai reikia, atsižvelgiant į tikslus, dėl kurių renkami duomenys, dažniausiai siekdami įgyvendinti savo sutartinius įsipareigojimus Jūsų atžvilgiu, atsižvelgdami į teisėtus interesus arba kaip to reikalaujama pagal įstatymuose numatytus informacijos saugojimo laikotarpius. Pažymime, jog Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas.

Ilgesnis, negu specialiai nurodyta šioje Politikoje, Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik, kai:

 • būtina, kad mes galėtume apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises;
 • esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
 • Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
 • rezervinių kopijų ir kitais panašiais tikslais;
 • esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

Pasibaigus Jūsų duomenų tvarkymo ir saugojimo terminui, mes Jūsų duomenis neatstatomai sunaikiname.

Mes siekiame nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija apie klientus būtų nuolat atnaujinta ir teisinga.

ASMENS DUOMENYS, KURIUOS GAUNAME

Mes galime rinkti ir tvarkyti informaciją, kurią Jūs mums pateikiate:

 • kai pateikiate tam tikrus savo asmens duomenis, jog jie būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais;
 • kai pateikiate savo asmens duomenis tam, kad būtų įvykdyta sutartis, kurios šalis Jūs esate, arba siekiant imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį;
 • kai užsiregistruojate mūsų svetainėje, naudojatės mūsų svetaine ar mobiliosiomis programomis, užpildote formas arba kreipiatės dėl paslaugų teikimo mūsų internetinėje svetainėje, kreipiatės į mūsų personalą ir mūsų partnerius, ir visais kitais būdais;
 • kai pranešate apie problemą ar susisiekiate su mumis dėl produktų ar paslaugų;
 • kai dalyvaujate diskusijų forumuose, komentuojate mūsų interneto dienoraštyje ar naudojatės kitomis socialinės žiniasklaidos funkcijomis mūsų svetainėje, dalyvaujate akcijose ar apklausose, kitokio pobūdžio veikloje, kuri vykdoma mūsų svetainėje ar socialinėje žiniasklaidoje;
 • kai dalyvaujate konkursuose, reklaminėse akcijose ar apklausose kitais būdais, įskaitant mūsų partnerių ir socialinės žiniasklaidos vykdomas veiklas;
 • kai bendraujate su mumis kitais būdais ir dėl kitų priežasčių.

Jūsų pateikiama informacija gali apimti: Jūsų vardą, pavardę, asmens kodą, adresą, el. pašto adresą ir telefono numerį, gimimo datą, banko sąskaitos numerį, parašą ir kitą informaciją, kurią Jūs nusprendėte mums pateikti, ir jei ji reikalinga mums siekiant šioje privatumo politikoje išvardytų tikslų.

Mes galime rinkti ir tvarkyti duomenis, kuriuos gauname iš kitų šaltinių, pavyzdžiui, kitų paslaugų teikėjų arba viešai prieinamų registrų, kai tai yra būtina dėl anksčiau minėtų tikslų.

Jūs neprivalote pateikti jokių asmens duomenų mums, todėl jei nuspręsite to nedaryti, gali būti, kad mes negalėsime Jums suteikti paslaugų.

Mes tvarkysime ir saugosime tik tuos Jūsų asmens duomenis, kurie yra nustatyti įmonės vidaus dokumentuose ir būtini anksčiau minėtiems tikslams pasiekti. Jeigu tikslus pasiekti įmanoma be tam tikrų asmens duomenų (pvz., asmens kodo ar kt.), tai jie nebus tvarkomi ir saugomi, išskyrus atvejus, kai tokius asmens duomenis tvarkyti ir saugoti įpareigoja įstatymas.

Mes galime papildyti Jūsų pateiktus asmens duomenis kita Mūsų turima informacija.

Be asmens sutikimo ir būtinumo (pvz., kai tokie duomenys neišvengiamai būtini paslaugai suteikti) mes netvarkome ypatingų asmens duomenų, t. y. duomenų, susijusių su fizinio asmens rasine ar etnine kilme, politiniais, religiniais, filosofiniais ar kitais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, sveikata, lytiniu gyvenimu, taip pat informacija apie asmens teistumą.

Tiesioginės rinkodaros tikslu (reklamai, naujienų pranešimams siųsti ir kt.) mes naudojame Jūsų duomenis tik esant Jūsų išankstiniam sutikimui.

ASMENS DUOMENYS, KURIUOS GAUNAME JUMS LANKANTIS SVETAINĖJE (SLAPUKAI)

Mes galime naudoti slapukus ir panašias technologijas, kad tvarkytume informaciją apie Jus, kai Jūs lankotės svetainėje (pvz., slapukus). Slapukai – tai failai, saugantys informaciją Jūsų kompiuterio kietajame diske arba paieškos programoje. Taip Mes galime nustatyti, kad lankėtės Mūsų svetainėje anksčiau. Mes naudojame slapukus, siekdami užtikrinti Jums pačią patogiausią svetainės peržiūrą.

Duomenys, kuriuos Mes galime tvarkyti apie Jus, kai lankotės Mūsų svetainėje:

 • informacija apie Jūsų naudojamą peržiūros programą;
 • detalės apie Jūsų peržiūrėtas interneto svetaines;
 • Jūsų IP adresas;
 • nuorodos, kurias paspaudėte;
 • žiniatinklio svetainės, kuriose lankėtės prieš patekdami į Mūsų svetainę.

KAIP MES NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

Tik turėdami Jūsų išankstinį sutikimą ar sutartį ir vadovaudamiesi Reglamentu (ES) 2016/679 ir Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Mes galime naudoti Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:

 • Jūsų paraiškoms ir pareiškimams tvarkyti;
 • paslaugoms teikti;
 • atsakyti į Jūsų klausimus arba komentarus;
 • pardavimui skatinti, loterijoms arba konkursams rengti;
 • klientų lojalumui užtikrinti;
 • Jūsų užsakytiems gaminiams arba pavyzdžiams siųsti;
 • informacijai Jums siųsti;
 • Mūsų svetainės, prekių bei paslaugų naudojimui įvertinti ir Jūsų paieškos bei pirkimo įpročiams suprasti;
 • rekomenduoti Jums prekių/paslaugų;
 • analitiniams ir rinkos tyrimams atlikti;
 • Mūsų reklamų efektyvumo analizei;
 • elgesio internete analizei;
 • kad galėtume užkirsti kelią arba atskleisti sukčiavimą ar kitus nusikaltimus ir (arba) patikrinti Jūsų tapatybę;
 • įmonės vidaus administravimui;
 • teisės aktų reikalavimų vykdymui.

RINKODAROS PRANEŠIMAI

Tik turėdami Jūsų išankstinį sutikimą ir vadovaudamiesi Reglamentu ir Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Mes galime Jums siųsti paštu, el. paštu arba SMS informaciją apie gaminius, paslaugas, specialius pasiūlymus, akcijas ir kitą informaciją, kurią laikome Jus dominančia, remdamiesi Jūsų anksčiau atliktais pirkiniais ir pateikta informacija. Retkarčiais Mes taip pat galime su Jumis susisiekti klientų apklausos tikslais.

JŪSŲ DUOMENŲ PERDAVIMAS

Laikydamiesi Reglamento ir Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, informacijos tvarkymo tikslais Mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis trečiosioms šalims, kurios tiesiogiai remia Mūsų pardavimo skatinimo priemones ir svetainės administravimą. Mes galime pasinaudoti trečiosiomis šalimis, kad jos padėtų Mums tvarkyti ir analizuoti Jūsų asmeninę informaciją, padėtų suprasti, ką galime padaryti, norėdami patobulinti savo gaminius bei paslaugas ir kontroliuoti konkrečias rinkodaros kampanijas arba pardavimo skatinimo efektyvumą. Be to, jeigu užsisakote prekę arba paslaugą, Mes Jūsų asmens duomenis galime perduoti savo tiekėjams ir kitoms trečiosioms šalims, siekdami užtikrinti Jūsų užsakymų įvykdymą, įskaitant šalis iš ne Europos Sąjungos valstybių. Nė vienam iš šių tiekėjų ar trečiųjų šalių Mes neduosime leidimo naudoti Jūsų asmens duomenų bet kuriuo kitu būdu ir reikalausime imtis Jūsų asmens duomenų apsaugos priemonių. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims be mūsų sutikimo. Be to, jie privalo užtikrinti jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytinius susitarimus. Turėkite omenyje, kad Mes galime būti priversti atskleisti Jūsų asmens duomenis, jei tai numato galiojantys įstatymai.

Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti mūsų teises, mūsų pirkėjų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ APSAUGA IR JŪSŲ TEISĖS

Mes imamės tam tikrų administracinių, techninių ir fizinių saugumo priemonių, norėdami apsaugoti Jūsų pateiktus asmens duomenis nuo atsitiktinio, neteisėto arba neleistino sunaikinimo, dingimo, koregavimo, prieigos, atskleidimo arba panaudojimo ir kitų neteisėtų panaudojimo būdų. Mūsų tiekėjai yra kruopščiai atrenkami, mes iš jų reikalaujame naudoti tinkamas priemones, galinčias apsaugoti Jūsų konfidencialumą ir užtikrinti Jūsų asmeninės informacijos saugumą. Svetainėje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių žiniatinklio svetaines. Mes nekontroliuojame šių trečiųjų šalių žiniatinklio svetainių ar jų turinio. Kai Jūs išeinate iš Mūsų žiniatinklio svetainės, Mes negalime būti atsakingi už bet kokios Jūsų pateiktos informacijos apsaugą ir privatumą. Visgi, informacijos perdavimo internetu ar mobiliuoju ryšiu saugumas negali būti užtikrintas; bet koks informacijos mums perdavimas nurodytais būdais yra vykdomas Jūsų pačių rizika. Jūs turite elgtis atsargiai ir atidžiai perskaityti lankomos svetainės privatumo politiką.

Jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis mes tvarkome pažeisdami duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, mes visuomet pirmiausia prašome kreiptis tiesiogiai į mus. Mes tikime, kad geranoriškomis pastangomis mums pavyks išsklaidyti visas Jūsų abejones, patenkinti prašymus ir ištaisyti mūsų padarytas klaidas, jeigu tokių bus.

Jeigu Jūsų netenkins mūsų siūlomas problemos išsprendimo būdas arba, Jūsų nuomone, mes nesiimsime pagal Jūsų prašymą būtinų veiksmų, Jūs turėsite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, kuria Lietuvos Respublikoje yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.

Jūs turite teisę:

 • kreiptis į Mus su prašymu suteikti informaciją apie tvarkomus Jūsų asmens duomenis;
 • kreiptis į Mus su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
 • kreiptis į Mus su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su savo asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio siekia Mes arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.
 • teisę į duomenų perkeliamumą, kuris pasireiškia tuo, jog a) turite teisę reikalauti gauti visus susijusius su juo asmens duomenis, kuriuos jis pateikėte mums, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (pvz., PDF ar kt. formatais), arba b) persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui (jeigu tai techniškai įmanoma); ši teisė gali būti įgyvendinta tik dėl asmens duomenų, kurie tvarkomi elektroninėmis priemonėmis, ir yra gauti iš Jūsų pačių sutikimo ar sutarties pagrindu;
 • apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą.
 • reikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis.

Patvirtinęs savo asmens tapatybę, Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos tvarkome. Siekdami sužinoti, kokius asmens duomenis surinkome ir iš kokių šaltinių, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie teikiami ir buvo teikti, Jūs turite iš anksto raštu kreiptis į mus. Mes įgyvendiname Jūsų teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis pateikę prašymą. Jūs galite reikalauti mūsų tvarkomos informacijos apie Jus, jei norite patikrinti mūsų turimą informaciją apie Jus. Siekdami apsaugoti duomenų subjektų asmens duomenis, nenagrinėsime anoniminių prašymų ir asmens, kurio tapatybė nebuvo patvirtinta pagal galiojančius asmens tapatybės dokumentus.

Mes įgyvendiname Jūsų teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų prašymo gavimo. Jūs galite reikalauti mūsų tvarkomos informacijos apie Jus kopijos, jei norite patikrinti mūsų turimą informaciją apie Jus.

Jūs turite teisę bet kuriuo metu prašyti, kad mes atnaujintume, pakoreguotume ar ištrintume (jei tai neturi įtakos mūsų teikiamoms paslaugoms) Jūsų asmeninius duomenis. Informuojame, kad mes galime atmesti prašymus, kurie kelia riziką kitų asmenų privatumui arba yra nepagrįsti ar pasikartojantys, arba jiems įgyvendinti reikia neproporcingų pastangų.

Jūs privalote informuoti mus tuo atveju, jei atsiranda informacijos, kurią mums pateikėte, pakeitimų, sudarant sutartį (sutartis) ar tolesnio bendradarbiavimo metu, bei tuo atveju, jei esate įsitikinę, kad mes tvarkome netikslius ar neteisingus Jūsų duomenis. Jūs turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti.

Jūs turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys yra tvarkomi remiantis mūsų teisėtais interesais. Vis dėlto, atsižvelgiant į paslaugų teikimo tikslus ir abiejų šalių (tiek Jūsų, kaip duomenų subjekto, tiek mūsų, kaip duomenų valdytojo) teisėtų interesų pusiausvyrą, Jūsų prieštaravimas gali reikšti, kad nutraukę mūsų teisėtu interesu grindžiamą Jūsų duomenų tvarkymą, mes negalėsime suteikti galimybės Jums toliau naudotis paslaugomis.

Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir Jūsų sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nutrauktas. Tam tikrais atvejais tai gali reikšti, kad nebegalėsime suteikti galimybės toliau naudotis mūsų paslaugomis. Svarbu pažymėti, kad Jūsų anketiniai duomenys be Jūsų atskiro prašymo bus ištrinti, o kiti duomenys – ištrinti arba patikimai nuasmeninti, jeigu Jūs nutrauksite naudojimąsi paslaugomis.

Jūs turite teisę bet kuriuo metu atsisakyti elektroniniu paštu gaunamų mūsų naujienlaiškių, biuletenių, SMS pranešimų ar kitos panašios reklaminės informacijos susisiekę su mumis. Taip pat kiekvieno el. laiško su komercinio pobūdžio pranešimu apačioje mes pateikiame nuorodą dėl pranešimų apie akcijas atsisakymo. Šių sutikimų atšaukimas neužkirs kelio Jums toliau naudotis paslaugomis, tačiau tai reikš, kad mes negalėsime teikti Jums naudingų pasiūlymų.

Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), Jūs turite teisę prašyti, kad mes ištrintume Jūsų asmens duomenis (teisė būti pamirštam).

Nustojus galioti Jūsų sutikimui, jį atšaukus arba panaikinus, mes Jūsų sutikimu tvarkytus duomenis sunaikiname, o šioje privatumo politikoje nurodytais atvejais – patikimai ir neatstatomai nuasmeniname. Bet kokiu atveju Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį.

Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs užginčijate duomenų tikslumą, Jūs pateikėte prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo mūsų teisėto intereso pagrindu ir kt.), Jūs taip pat turite teisę apriboti Jūsų duomenų tvarkymą. Visgi, turime pažymėti, kad dėl duomenų tvarkymo apribojimo ir tokio apribojimo laikotarpiu mes galime neturėti galimybės užtikrinti Jums Paslaugų teikimo. Norėdami pasinaudoti šiame teise, prašom pateikti raštišką prašymą mūsų Duomenų apsaugos pareigūnui.

Duomenis, kuriuos mes tvarkome pagal Jūsų sutikimą ir kurių tvarkymas atliekamas taikant automatizuotas priemones, Jūs turite teisę perkelti kitam duomenų valdytojui. Jūsų pageidaujamus perkelti duomenis mes Jums pateiksime įprastai mūsų sistemose naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, o Jums pageidaujant ir esant techninėms galimybėms, persiųsime duomenis tiesiogiai Jūsų nurodytam kitam duomenų valdytojui.

Jeigu Jūsų prašymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, atsakymą mes Jums taip pat pateiksime elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai tai bus neįmanoma (pvz.: dėl itin didelės informacijos apimties) arba tuomet, jei Jūs prašysite Jums atsakyti kitu būdu.

Mes atsisakysime tenkinti Jūsų prašymą motyvuotu atsakymu, kai bus nustatytos teisės aktuose nurodytos aplinkybės, apie tai raštu informuodami Jus.

Prašome nedelsiant susisiekti su Mumis, jeigu turite kokių nors klausimų, komentarų arba Jums ši Privatumo politika yra neaiški. Jūs turite teisę pranešti Mums, jei nenorite, kad ateityje su Jumis susisiektume; norite pasinaudoti kitomis savo, kaip duomenų subjekto teisėmis, kurios nurodytos Reglamente, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir įmonės paskelbtose Asmens duomenų subjektų teisių įgyvendinimo ir prašymų nagrinėjimo taisyklėse; norite pranešti apie kokius nors Privatumo politikos pažeidimus.

ATSAKOMYBĖ

Jūs privalote mums pateikti išsamius ir teisingus savo asmens duomenis bei informuoti apie atitinkamą asmens duomenų pasikeitimą. Mes nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums ir/ar tretiesiems asmenims dėl to, jog Jūs nurodė neteisingus ir/ar neišsamius savo asmens duomenis arba tinkamai ir laiku neinformavote apie jų pasikeitimą.

Mes neatsakome už ryšio sutrikimus, dėl kurių internetinio puslapio vartotojai ir kiti asmenys negali pasiekti internetinio puslapio ar naudotis paslaugomis.

Mes negalime visiškai garantuoti, kad internetinio puslapio funkcionavimas bus nepertraukiamas ir be jokių sutrikimų bei klaidų, kad mūsų internetinis puslapis bus visiškai apsaugotas nuo virusų ar kitų kenksmingų komponentų. Informuojame, kad bet kokia medžiaga, kurią skaitote, atsisiunčiate ar kitaip gaunate naudodamasis mūsų internetiniu puslapiu, yra išimtinai gaunama Jūsų nuožiūra bei rizika. Jeigu nenorite prisiimti šios rizikos, tai prašome nesinaudoti mūsų interneto svetaine.

Jeigu Jūs esate registruotas internetinio puslapio vartotojas (kai tokią galimybė suteikiama), tai prisiimate visą riziką ir atsakomybę už trečiųjų asmenų veiksmus mūsų internetiniame puslapyje, atliktus pasinaudojus savo prisijungimo duomenimis, ir įsipareigojate įvykdyti visus įsipareigojimus, prisiimtus naudojantis suteiktais prisijungimo duomenimis. Jeigu nenorite prisiimti šios rizikos, tai prašome nesinaudoti mūsų interneto svetaine.